Om Stiftelsen SNF

SNF ble opprinnelig etablert som en forskningsstiftelse i 1991. I 2002 ble forskningsvirksomheten overført til et aksjeselskap, SNF AS. Stiftelsen SNF viderefører de fondsbestyrende oppgavene fra forskningsstiftelsen. Fondskapitalen er ca. 47 mill. kroner.

Fondskapitalen i Stiftelsen

Fondskapitalen i Stiftelsen forvaltes og disponeres av et styre med sikte på å styrke grunnlaget for anvendt forskning gjennom SNF AS. Derigjennom ivaretas stiftelsens opprinnelige formål om at forskningsvirksomheten i SNF skal være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet forskning. 

Styret består av fire medlemmer. Styret i SNF AS og styret ved NHH oppnevner ett medlem hver, en velges av og blant de fast ansatte forskerne i  SNF AS, og en av og blant assosierte medarbeidere i SNFs basismiljø.

Styret i Stiftelsen

Styret for Stiftelsen SNF for perioden 01.06.21-31.05.24 består av: 

  • Professor Malin Arve (leder) (NHH)
  • Professor Inger-Beate Pettersen (Høgskulen på Vestlandet)
  • Professor Kenneth Fjell (NHH)
  • Seniorforsker Sturla F. Kvamsdal (SNF)

Retningslinjer for disponering av fond

Det er utarbeidet retningslinjer for styrets disponering av Fond for anvendt forskning. Støtte kan gis til:

• Miljørettede tiltak, som finansiering av gjesteforskere, støtte til workshops/konferanser, forskerrekruttering, og støtte til strategiske satsinger.

• Individrettede tiltak, som støtte til forskningsopphold i utlandet (retningslinjer) og støtte til kompetanseutvikling.

Forskere og faggrupper med tilknytning til SNF kan søke. Fondet tildeler inntil 1 mill. kroner per år.

Søknadsfrister er 1. februar, 1. juni og 15. oktober. Søknadsskjema