Historie

Bakgrunn

SNF AS er en markedsbasert forskningsorganisasjon. Selskapet ble formelt opprettet i 1991 som en forskningsstiftelse med faglig tilknytning til Norges Handelshøyskole (NHH). Opprettelsen skjedde ved at tre oppdragsfinansierte forskningsenheter, som alle var lokalisert nær NHH, slo seg sammen.

Forskningsenhetene omfattet:

  • Senter for anvendt forskning, som ble vedtatt opprettet som et forskningssenter ved NHH i 1973, og som ble skilt ut i en egen forskningsstiftelse i 1984
  • Industriøkonomisk institutt (senere Næringsøkonomisk institutt), som ble etablert som en forskningsenhet under Industridepartementet i 1975
  • Center for International Business, som ble etablert som en forskningsstiftelse med tilknytning til NHH i 1986

I 2002 ble forskningsstiftelsen SNF omorganisert til et aksjeselskap der Stiftelsen SNF, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen var eiere. De forskningsutførende oppgavene er i dag ført videre i aksjeselskapet SNF (SNF AS). De fondsbestyrende oppgavene ivaretas fortsatt av en stiftelse, Stiftelsen SNF. I 2012 ble NHHs eierandel økt til 85 %, mens Stiftelsen SNF eier 15 %.

Institusjonell forankring

SNF er en del av NHH-miljøet og har ansvar for å initiere, tilrettelegge, gjennomføre og formidle oppdragsfinansiert forskning og forskningsbaserte utredninger innen de økonomisk-administrative fagområder.

SNF ansetter egne forskere og engasjerer dessuten forskere med hovedstilling i SNFs faglige basismiljø i den løpende oppdragsfinansierte forskningen. Eiersammensetningen innebærer at det er lagt institusjonelt til rette for at forskerne hos SNF skal kunne samarbeide tett med forskerne ved NHH innen alle økonomisk-administrative fagområder.

Grunntanken bak SNF

Grunntanken bak SNF er at virksomheten skal kunne dekke en tosidig oppgave. På den ene siden skal SNF tilby anvendt forskning og forskningsbaserte utredninger, som baserer seg på det fremste innen teori og metode innenfor økonomifaget og de økonomisk-administrative fagområder. En viktig forutsetning for det er at SNF evner å utvikle gode relasjoner til fagmiljøene ved NHH, som den ledende handelshøyskole i Norge. På den annen side skal den oppdragsfinansierte forskningen bidra med problemstillinger og utfordringer, som utfordrer foreliggende teori og metode, slik at det stimulerer den faglige utviklingen og den akademiske undervisning. En viktig forutsetning for det er de relasjoner og oppdrag som SNF klarer å utvikle i samarbeid med næringsliv og myndigheter.

Virksomhetsidé

Virksomhetsidéen til SNF er å skape verdier for sine kunder ved å bidra med forskningsbasert kunnskap som er relevant og innsiktsgivende både for kunden og for allmennheten. SNF lykkes når leveransen styrker kundenes beslutningsunderlag, stimulerer deres innovasjons- og omstillingsarbeid og ellers bidrar til verdiskaping. SNF har gjennom årene utviklet ledende spisskompetanse på flere næringsøkonomiske saksfelt.

Verdigrunnlag

SNF skal være en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner for sine kunder, og en garantist for prosjektenes faglige kvalitet. Arbeid som utføres av medarbeidere ved SNF skal være forskningsbasert, holde høy faglig standard, utføres i pakt med hevdvunne vitenskapelige kriterier og arbeidsmåter, og bygge på kunnskap om det fremste innen teori og metode internasjonalt. Åpenhet og nysgjerrighet skal være en viktig drivkraft.

Høy integritet er en forutsetning. Selv om SNF lever av å selge forskning og utredninger, er ansvaret for opplegg, metodikk eller resultater ikke til salgs. Hemmelighold om oppdrag eller forskningsresultater skal ikke forekomme. All forskning skal dokumenteres og gjøres offentlig tilgjengelig.