Energi, naturressurser og miljø (ENE)

Forskning om fiskeri, energi og miljø har en lang tradisjon i SNF- og NHH-miljøet. Etter hvert har spørsmål knyttet til klima også fått stor betydning.

Innen den fiskeriøkonomiske forskningen har problemstillingene variert over tid, men det grunnleggende spørsmålet har alltid vært hvordan man kan forbedre verdiskapningen innen fiskerinæringen og samtidig ha en bærekraftig forvaltning.

Over tid har nye temaer dukket opp så som økonomisk forskning knyttet til fiskeoppdrett og akvakultur fra begynnelsen av 80-tallet og spørsmål knyttet til klimaendringer og effekten av global oppvarming i forhold til fiskeriforvaltningen i den senere tid.

Temaene innen forskning på klima og energi har variert over tid, men en viktig fellesnevner har vært samfunnsøkonomisk bærekraftige og effektive løsninger. Forskningen bygger på basismiljøene i samfunnsøkonomi ved NHH og Universitetet i Bergen, og Foretaksøkonomi og Strategi og ledelse ved NHH.


Fokus innen fiskeri

 • Klimaendringer, global oppvarming og fiskeriforvaltning
 • Akvakultur og fiskeoppdrettsøkonomi
 • Incentivbasert forvaltning; markeder for kvoter og eierrettigheter
 • Kapasitetstilpasning, flåtestruktur og fangstfordeling
 • Analyser av tilbud og etterspørsel av fiskeprodukter
 • Miljømessige konsekvenser av fiske og havbruk

 

Fokus innen energi og klima

 • Offentlig økonomi: Regulering knyttet til markedsmakt og miljøkonsekvenser, samt skatte- og avgiftspolitikk er viktige tema.
 • Næringsøkonomi: Forskning på næringsøkonomiske aspekter som imperfekt konkurranse, forskning og utvikling, og effekter av asymmetrisk informasjon.
 • Finansiell økonomi: Forståelse av finansielle markeder for finansiering, risikostyring, samt utøvelse av eierskap og kontroll står sentalt.

 

Utvalgte prosjekter

 • Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments
 • The impact of new technologies on fisheries management 
 • JPIO Mining Impact 2 
 • Distribution and resource rent in fisheries 
 • Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries
 • The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries 
 • Climate Futures
 • NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies
 • HyValue - Norwegian Centre for Hydrogen Research 
 • BESTEMT - Biological and economic strategies for sustainable ecosystem-services and management 
 • CASINO - Winners and losers in the climate casino: Arctic marine resources under climate change


Forskningsleder

Seniorforsker Margrethe Aanesen, SNF
Tlf.: 918 58 989
E-post: margrethe.aanesen@snf.no

 

Medarbeidere

 • Seniorforsker emeritus Trond Bjørndal (SNF)
 • Seniorforsker Nils-Arne Ekerhovd (SNF)
 • Seniorforsker Arnt Ove Hopland (SNF)
 • Forsker Endre Kildal Iversen (SNF)
 • Seniorforsker Sturla F. Kvamsdal (SNF)
 • Forsker Frode Skjeret (SNF)
 • Postdoktor Rasmus Noss Bang (SNF)
 • Postdoktor Yuanming Ni (SNF)
 • Postdoktor Tigist Woldetsadik Sommeno (SNF)
 • Postdoktor Xiurou Wu (SNF)
 • Professor Endre Bjørndal (NHH/SNF)
 • Professor Mette Bjørndal (NHH/SNF)
 • Professor Gunnar Eskeland (NHH/SNF)
 • Professor Daniel Gordon (University of Calgary/SNF)
 • Førsteamanuensis Corbett Grainger (University of Wisconsin-Madison/SNF)
 • Professor emeritus Rögnvaldur Hannesson (NHH/SNF)
 • Data scientist Yuanhao Li (Mowi/SNF)
 • Professor Michael Paul Morreau (UiT/SNF)
 • Professor Linda Nøstbakken (SSB/NHH/SNF)
 • Professor Leif K. Sandal (NHH/SNF)
 • Professor Stein Ivar Steinshamn (NHH/SNF)
 • Førsteamanuensis Hans-Martin Straume (Handelshøyskolen BI/SNF)