Om SNF

SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning.

Vi utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor.

SNF følger "Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi" gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). NHH og SNF har et felles redelighetsutvalg.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er SNFs personvernombud. Instituttet bruker de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD.

Selskapet er eid av Norges Handelshøyskole (85 %) og Stiftelsen SNF (15 %).

SNF er godkjent som forskningsorganisasjon av Norges forskningsråd og mottar statlig grunnbevilgning.

Forskningsmiljø

SNF er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH. 

Forskerstaben består av om lag 25 forskere med hovedstilling i SNF. Dessuten er i ca. 90 forskere engasjert fra den vitenskapelige stab ved NHHUiB og andre forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Dette betyr at SNF kan trekke på en stor kompetansebase, hvorav nesten alle har doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner.

SNF har en årlig omsetning på 65 mill. kroner, og det utføres 30-35 forskerårsverk.