Om SNF

SNF er et selskap i NHH-miljøet med oppgave å initiere, organisere og utføre eksternfinansiert forskning.

Vi utfører forskning og forskningsbaserte utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor.

SNF følger "Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi" gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er SNFs personvernombud. Instituttet bruker de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD.

Selskapet er eid av Norges Handelshøyskole (85 %) og Stiftelsen SNF (15 %).

Forskningsmiljø

SNF er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Virksomheten drives med basis i egen stab og fagmiljøene ved NHH. 

Forskerstaben består av 20-25 forskere med hovedstilling i SNF. Dessuten er i underkant av 100 forskere engasjert fra den vitenskapelige stab ved NHHUiB og andre forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Dette betyr at SNF kan trekke på en stor kompetansebase, hvorav nesten alle har doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner.

SNF har en årlig omsetning på 60-65 mill. kroner, og det utføres 30-35 forskerårsverk.