En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken

Type/nr R14/04
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen, Grete Rusten og Tommy Stamland
Rapporten presenterer en strategisk analyse av de næringsrettede programmene/satsingene innenfor regional- og distriktspolitikken. Til sammen er det 18 programmer/satsinger som er gjenstand for vurdering. I rapporten gjøres det først en kategorisering av programporteføljen, blant annet etter finansieringsform, målgruppe, etableringsår og programmenes arbeidsform. Deretter gjennomføres det en strategisk vurdering av porteføljen, hvor det drøftes i hvilken grad programmene og satsingene ”matcher” de strategiske grepene innenfor regional- og distriktspolitikken. Den neste delen av analysen diskuterer den geografiske organiseringen av programmene/ satsingene, med særlig fokus på mulighetene for en økt regionalisering av tiltakene. Videre tar analysen for seg læringsdimensjonen, og analyserer læring og kunnskapsutvikling i og mellom programmer. Rapporten drøfter også gjeldende praksis i forhold til rapportering og resultatmåling i de enkelte programmene/ satsingene, og skisserer forbedringsmuligheter. Avslutningvis oppsummeres viktige funn, og i tillegg presenteres anbefalinger for en videreutvikling av programmene/satsingene innenfor regional- og distriktspolitikken. Analysen baserer seg på personlige intervjuer med representanter for programmene, virkemiddelaktørene og departementene. I tillegg er dokumenter fra programmene/ satsingene, og annen relevant litteratur, gjennomgått.
Språk Skrevet på norsk