LANGTIDSLEDIGHET et bruker- og etatsperspektiv

Type/nr R54/02
Skrevet av Grete Rusten og Hans-Tore Hansen
Hensikten med dette prosjektet har vært å studere det arbeidet arbeidsmarkedsetaten (Aetat) gjør for å få langtidsledige tilbake i ordinært arbeid. Hva fungerer, hva er problemene og hva kan gjøres bedre? Rapporten har to ulike perspektiver: For det første omfatter den et kontorperspektiv hvor vi ser på situasjonen fra arbeidskontorenes side. Denne første delen av prosjektet baserer seg på intervjuer med 11 distriktsarbeidssjefer og 23 ansatte fordelt på 12 kontorer i større og mindre byer og distrikter rundt om i hele landet. I den andre delen av prosjektet har vi et brukerperspektiv hvor vi undersøker langtidsarbeidslediges erfaringer med Aetat. Analysene baserer seg på to brukerundersøkelser som Aetat har gjennomført de siste årene. Prosjektet baserte seg på en kombinasjon av sosiologi, geografi og organisasjonsanalyser. Vår overordnede målsetting har ikke vært å dele ut karakterer, men å påpeke hva som fungerer og ikke fungerer så godt i så vel formelle strukturer som praktisk arbeid med langtidsledighet. Det er et godt håp om at spennvidden i materialet i forhold til hvordan det enkelte kontor velger å løse sine oppgaver, vil være nyttig kunnskap for andre kontor. Endelig vil de relativt betydelige lokale forskjellene i forhold til hva som er av utfordringer på arbeidsmarkedet og hvordan disse oppgavene løses, signalisere et behov for en mer nyansert ressursinnsats fra bevilgende myndigheter. I hvert fall vil det være en viktig strategi om myndighetene ønsker et likeverdig (ikke likt) tjenestetilbud i hele landet. Bemanning og kompetanse, men også tilgangen på godt fungerende IT-infrastruktur, er noen eksempler. Et aspekt er kontorenes ytre vilkår og formelle organisering, et annet viktig aspekt er hvilke prioriteringer som blir gjort. Faglig bakgrunn synes å påvirke hvilke oppgaver som vektlegges, og selve utførelsen av arbeidet.
Språk Skrevet på norsk