Utforming av anbudskonkurranser i samferdselssektoren

Type/nr R18/00
Skrevet av Kjell Sunnevåg
I stadig større grad bruker myndighetene markedsmekanismer for å allokere eksklusive rettigheter til private aktører. Samferdselssektoren er intet unntak. En viktig utfordring blir da å utforme arenaen for konkurranse om slike rettigheter slik at verdiskapingen blir størst mulig. Det er et spørsmål om effektivitet i ressursallokeringen. Rapporten innleder med å beskrive utformingen av anbudskonkurransen på tre hovedområder; lokale bussruter, riksvegferjedrift og flyruter i kortbanenettet. Deretter drøftes det i hvilken grad det ligger til rette for konkurranse om rettigheter på disse områdene og om ressursallokeringsproblemet er av en slik karakter at det er behov for mer avanserte allokeringsmekanismer enn tradisjonelt anbud. Hoveddelen av rapporten er viet nye auksjonsformer som særlig er egnet til å håndtere mer komplekse ressursallokeringsproblem.
Språk Skrevet på norsk