Regionalisert næringsutvikling

Type/nr A37/00
Skrevet av Eirik Vatne
Dette notatet har som målsetting å vise hvordan endrete parametre for konkurranse vil påvirke den regionale fordeling av arbeidsplasser i Norge. Notatet er skrevet i en populær form. Det legges vekt på å vise hvordan lokaliseringsbetingelser har endret seg over tid og hvordan historiske prosesser har skapt regionspesifikk kompetanse som igjen har bidratt til en territoriell spesialisering og arbeidsdeling. To viktige endringsfaktorer belyses spesielt. For det første diskuteres det hvorfor kunnskap, læring og evner til nyskapning blir en stadig viktigere konkurranseparameter for foretak i høykostland. Kunnskapsutvikling og nyskapning sees videre i sammenheng med institusjonelle forhold som utvikles i sosiale samfunn der det lokale/regionale nivå er viktig for å utvikle sosiale nettverk, spesialiserte kunnskapsresurser og arenaer for å kombinere slike ressurser. For det andre diskuterer notatet hvordan nyere analyser av det regionale nivås betydning for verdiskaping også har sammenheng med viktige prosesser for foregår på det globale plan. Et resultat av slike prosesser fører til geografisk opphopning av økonomisk aktivitet og ulik regionaløkonomisk utvikling. I notatet hevdes det at regionalpolitikk må tilpasses slike realiteter og en rekke forslag til tiltak fremmes.
Språk Skrevet på norsk