Numerisk modellering av markeder med differensierte produkter

Type/nr R11/00
Skrevet av Lars Mathiesen
Når Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot virksomhet, avtaler og samarbeid som kan være skadelig for konkurransen har man et definisjons- og målproblem: Man må sammenlikne med en hypotetisk situasjon, som vil oppstå dersom to selskaper tillates å fusjonere, eller en kontrafaktisk tilstand, som kunne ha rådet uten samarbeid. Rapporten redegjør for hvordan slike alternative situasjoner kan defineres og hvordan en økonomisk modell av det aktuelle marked kan gi innsikt i spørsmålet: Hva vil skje dersom ..? Vi modellerer markeder for differensierte produkter hvor bedriftene er bevisst sin gjensidige påvirkning. En bedrift som øker prisen på sitt produkt vil erfare at noen kunder går til konkurrenter og noen går ut av markedet; det er således både intern og ekstern konkurranse. Ved fusjon (eller samarbeid) ønsker partene øke sine priser i forhold til før fusjon, fordi noen av de kunder som den ene bedriften mister pga sin prisøkning vil gå til fusjonspartneren og vice versa. Fusjonen eliminerer deler av den interne konkurranse. Vårt verktøy er den statiske likevektsmodell hvor brukeren fastlegger verdier for strukturelle forhold som antall bedrifter og produkter, produktenes utforming og lokalisering, bedriftenes samarbeidsrelasjoner, etc., og modellen beregner konsekvenser av den spesifiserte næringsstruktur. Ved kreativ spesifikasjon og systematisk variasjon av strukturelle forhold kan brukeren få informasjon for en betydelig mer omfattende analyse enn det den statiske modellen i seg selv tilsier. Modellen ikke kan fastslå hvorvidt samarbeid mellom bedriftene er lettere etter en fusjon, hvorvidt en ny aktør vil etablere seg eller konkurrenter vil reposisjonere sine produkter. Den gir resultater betinget av slike forhold. Brukeren må avgjøre hvorvidt endringen kan/vil finne sted. Modellen gir informasjon og innsikt, brukeren stiller spørsmål og må trekke konklusjoner.
Språk Skrevet på norsk