Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 1999

Type/nr A28/00
Skrevet av Frode Kristiansen, Per Heum og Eirik Vatne
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og INTSOK gjennomførte SNF våren 2000 en spørreskjemaunder-søkelse blant norske leverandører til petro-leumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 209 foretak med totalt 54,5 Mrd. kr i omsetning i 1999. Foretakene hadde en petroleumsrelatert omsetning på 38 Mrd. kr og et petroleumsrelatert utenlandssalg på vel 9 Mrd. kr. Besvarelsene utgjør nesten 50% av antall foretak som ble kontaktet. Formelt er besvarelsene represen-tative for utvalget, men foretaksenhetene i utvalget er svært heterogene i stør-relse. Uten-landssalget er både salg fra Norge og omsetning i utenlandske datterselskaper ledet fra Norge. Store, selvstendige datterselskaper som inngår i norske stor-konsern, men som har minimal kontaktflate med Norge er holdt utenfor. Av samlet petroleumsrelatert omsetning er Fabrikasjon av moduler o.l. det stør-ste segmentet. Maritime tjenester/utstyr fremstår i volum som det viktigste seg-mentet for de 104 foretakene som solgte utenlands i 1999. Ikke uventet er UK/Nordsjøen (eksklusive Norge) i 1999 som tidligere, den klart viktigste region for utenlandssalget. Det kan se ut til at den relative betyd-ningen av salg i Nord-Amerika er svekket, mens Sør-Amerika og Vest-Afrika over tid blir viktigere. På bakgrunn av at mange av foretakene i undersøkelsen også har deltatt i lig-nende kartlegginger tidligere har vi beregnet en nominell vekst i utenlands petroleumsrelatert omsetning på vel 23% fra 1997 til 1999, for identiske fore-tak. Anslag av totalt petroleumsrelatert utenlandssalg fra Norge og omsetning i utenlandske datterselskaper ledet fra Norge, er beregnet med basis i veksten i flere kohorter av foretak. Vi anslår at dette utenlandssalget har vokst fra 22-24 Mrd. kr i 1997 til nærmere 27 Mrd.kr i 1999. Selv om mange selskaper selger utenlands er det et fåtall foretak som står for mesteparten av salget. Anslaget av totalt utenlandssalg er derfor svært sensitivt for om store enkeltselskaper er inkludert i datagrunnlaget eller ikke.
Språk Skrevet på norsk