Søvn- og mobilvaner. Effekter av refleksjon og informasjonsdulter

Type/nr R05/22
Skrevet av Armando Garcia Pires og Nina Serdarevic
I denne rapporten har vi kartlagt søvn- og mobilvanene til et representativt utvalg av den norske befolkningen. Det er forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hva som er årsaker til dårlig søvn. Stress er den dominerende årsaken til dårlig søvn blant de i aldersgruppen 18-24 år. Resultatene viser et klart bilde av at andelen deltakere som synes mobil er avhengighetsskapende er størst blant de yngste respondentene. Det er også de yngste respondentene som mener det er vanskeligst å legge bort mobilen før leggetid. Vi undersøkte effekten av tre ulike dulter, to dulter basert på refleksjon rundt de positive effektene knyttet til mindre skjermtid og avspenningsteknikker samt en dult om hva forskning sier om mindre skjermtid. Sammenlignet med en referansegruppe som ikke ble dultet, finner vi ingen effekt på utfallsvariabler som motivasjon til å endre eksisterende vaner for å forbedre søvn.
Språk Skrevet på norsk