Like barn leker best? En studie om relasjoner

Type/nr R17/21
Skrevet av Jørgen Mongstad Eriksen og Marita Kleiberg Hestenes
Sosiale relasjoner spiller en betydelig rolle for menneskers fysiske og mentale helse. Stadig flere føler seg ensomme globalt, og en stor del av verdens befolkning bor alene. Vennskap viser seg også å ha en tydelig effekt på arbeidsrelaterte utfall. Blant annet kan dette påvirke jobbengasjement- og tilfredshet, teamprestasjoner og gjennomføring av organisatoriske endringer. Til tross for viktigheten av vennskap, er helhetsforståelsen for hvordan vennskap dannes lite forstått. Med hensikt om å utforske dette fenomenet, har vi utformet følgende forskningsspørsmål: • Hvordan skapes gode relasjoner, og hva skal til for å ville gå videre i en relasjon? For å belyse forskningsspørsmålet har vi utført en kvalitativ casestudie av appen VENN. Vi har samlet inn data gjennom 12 semistrukturerte intervjuer med brukere av appen, for å oppnå økt innsikt i dannelsen av vennskap. I masterutredningen har vi tatt utgangspunkt i den naturlige progresjonen brukere av appen vil følge for å danne et vennskap: swipefasen, chattefasen, møtefasen og utviklingsfasen. Disse fasene tar for seg ulike stadier av relasjonen, og nærmere studier av disse fasene vil kunne gi oss en grundigere helhetsforståelse for hvilke faktorer som må være til stede for å utvikle et godt vennskap. Studien identifiserer fem faktorer som er sentrale for å skape gode relasjoner; felles interesser, individuelle attributter, åpenhet og selvavsløring, gjensidighet og til slutt, situasjonsfaktorer. Funnene i studien tyder på at felles interesser og individuelle attributter, som alder, kjønn, og attraktivitet, er avgjørende for å initiere kontakt med en annen person. Disse faktorene danner en «godkjenningsport», som må være tilfredsstillende for å vurdere å initiere en relasjon ved online interaksjon. Individuelle attributter, åpenhet og selvavsløring, gjensidighet og situasjonsfaktorer er faktorer som viser seg å være mest betydningsfulle når relasjonen har gått over til fysisk interaksjon og partene har blitt bedre kjent. De sistnevnte faktorene ser ut til å være de mest verdifulle for å utvikle et langsiktig og godt vennskap.
Språk Skrevet på norsk