Foreløpig effektevaluering av modulstrukturert forberedende voksenopplæring (FVO)

Type/nr R14/21
Skrevet av Astrid Oline Ervik
Forberedende voksenopplæring (FVO) er en del av et nasjonalt modulforsøk og erstatter i forsøksperioden fra 2017 til 2023 ordinær grunnskole for voksne i deltakende kommuner. Denne rapporten estimerer effekter av tilbud om FVO på resultater for voksne uten kompetanse tilsvarende fullført norsk grunnskoleopplæring. Vi benytter norske registerdata fra perioden 2014 til 2020 og data fra deltakerrapporteringer fra forsøket og estimerer en rekke reformeffekter av FVO-forsøket. Vi anvender forskjell-i-forskjell som estimeringsmetode til å finne gjennomsnittseffekten av å ha tilgang til FVO-forsøket for målgruppen. Med unntak av den svakt signifikante og negative effekten på utenforskap, som innebærer at færre både står utenfor arbeidsmarkedet og opplæring som følge av forsøket, er de estimerte forsøkseffektene enten ikke signifikante eller de går i motsatt retning av effektene vi på sikt forventer av forsøket. Alle effektene bør tolkes med forsiktighet, siden dette er en foreløpig effektevaluering på et tidlig stadium. FVO har i hovedsak samme målgruppe som ordinær grunnskoleopplæring for voksne, men det er et mål å gjøre opplæring mer tilgjengelig og attraktiv for voksne med liten eller ingen skolebakgrunn. På lang sikt kan dette føre til at flere med behov for kompetanse på grunnskolenivå vil gjennomføre slik opplæring, selv om vi ikke finner en slik effekt nå. FVO åpner også for mer fleksibilitet i opplæringen, og deltakere kan ta pauser i opplæringsløpet og kombinere FVO med arbeid. Denne fleksibiliteten kan også innebære at det kan ta tid før vi observerer effekter på økt andel med fullført grunnskoleopplæring i målgruppen.
Språk Skrevet på norsk