Fiskesalgslag, omsetningsformer og økonomisk verdiskaping i norske fiskerier

Type/nr R01/21
Skrevet av Corbett Grainger
I denne rapporten analyserer vi hvordan omsetningsform påvirker realiserte priser i førstehåndsomsetningen av fisk, og dermed hvorvidt omsetningsformene påvirker fordeling av økonomisk overskudd mellom fiskere og mottaksanlegg. Vi starter med å gi en oversikt over relevant akademisk litteratur som omhandler hvordan ulikheter i omsetningsform gir utslag i prisdifferansen mellom spotkontrakter og terminkontrakter. Deretter presenterer vi vår empiriske analyse som er basert på omsetningsdata fra de to fiskesalgslagene Norges Sildesalgslag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI). Resultatene våre viser at fiskesalgslagene skaper betydelig verdi for fiskerne som oppnår bedre priser, og at omsetningsform og markedsstruktur er kritisk i fastsettelsen av disse prisene. Fisk omsatt gjennom auksjoner oppnår signifikant høyere priser enn om samme fisk ble solgt på kontrakt. Prisen avhenger av graden av konkurranse både på kjøper- og selgersiden, noe som kan ha konsekvenser for den fremtidige utviklingen i et marked preget av konsolidering i begge ledd.
Språk Skrevet på norsk