Eierskaps- og kapitalflytanalyse av norsk oppdrettsnæring

Type/nr A02/20
Skrevet av Linda Nøstbakken og Simon Flatebø Selle
Oppdrettsnæringen i Norge har i senere år realisert betydelig grunnrente gjennom eksklusive tillatelser for produksjon av laks og ørret langs norskekysten som er særlig gunstig for slik produksjon. I takt med at avkastningen har økt for de som eier oppdrettsselskapene, har diskusjonen om fordeling av grunnrente fra næringen tiltatt. Med bakgrunn i dette studerer vi i dette notatet eierskap og kapitalflyt i norsk oppdrettsnæring i årene 2015 og 2018. Hensikten er todelt. For det første ønsker vi å kartlegge den geografiske spredningen av eierskapet både globalt og nasjonalt for å undersøke hvor eierskapet i næringen ligger. Vår analyse viser at en stadig større andel av kapasiteten kontrolleres av utenlandske aktører. For det andre ønsker vi å kartlegge hvordan selskapene i næringen disponerer eventuelle overskudd og ikke minst hvilken destinasjon utbetalinger har, blant annet ved å se på hvor mye som går til utlandet og til aktører i Norge. Resultatene fra vår analyse viser tydelig at selskapene i gjennomsnitt opererer med en høy utbetalingsprosent (beregnet av overskudd) og en stadig økende andel går direkte eller indirekte til utlandet i tråd med tendensene i eierskapet for øvrig.

Språk Skrevet på norsk