Samhandling i agile team

Type/nr R06/19
Skrevet av Andrea Skar Olsen og Jesper D. Erlandsen
Som en konsekvens av at bedrifter opererer i en verden preget av økt usikkerhet med et behov for å respondere raskt på stadige endringer, har agilt teamarbeid gradvis blitt en mer utbredt arbeidsform. Ved å innføre agile team kan bedrifter oppnå flere fordeler, som raskere avgjørelser, økt tilpasningsdyktighet, kompetanseoverføring på tvers av teammedlemmer og mer tilfredse ansatte. Samtidig kan implementering av slike team i større grad kreve omstillinger av bedriftskultur og vaner, sammenlignet med typiske team i tradisjonell forstand. Hensikten med denne studien er å undersøke nærmere hvordan agil samhandling kan forekomme, samt å granske hvilke utfordringer som kan oppstå i agile team. På bakgrunn av dette har vi foretatt en kvalitativ studie av agil samhandling i et utviklingsteam i en norsk bedrift. Med utgangspunkt i data innsamlet gjennom intervjuer og observasjoner, har vi forsøkt å gå nærmere inn på tidligere beskrevet problematikk.

Første del av studien gir innblikk i hvordan samhandling kan foregå i agile team. Vi ser at agilt teamarbeid er en samlebetegnelse for arbeidsmetodikker som baserer seg på verdier og prinsipper som skal bidra til smidighet. Det fremkommer i studien at samhandlingen kan foregå på tvers av ulike roller og kompetanseområder i teamet, men også mellom ulike team i avdelingen, gjennom forskjellige typer møter og i kanaler for kommunikasjon. Videre finner vi i studien at ansatte assosierer agil samhandling med økt fleksibilitet, hurtigere avklaringer og følgelig fremdrift i arbeidet. Fortrinnsvis fremheves god og effektiv kommunikasjon, samt viktigheten av å tilrettelegge prosessen gjennom tilstrekkelig myndighet og klare målsettinger, som betydelige faktorer for samhandlingen i det agile teamet.

I andre del av studien tar vi for oss særlige utfordringer som inntreffer i agil samhandling. Vi ser blant annet at innføring av agile team med begrenset myndighet og ansvar kan virke mot sin hensikt, og i større grad bidra til ineffektivitet, samt misnøye blant ansatte. Videre ser vi at det eksisterer et stort behov for å klargjøre og formidle ulike rollers ansvarsområder, samt at målsettinger i teamet bør fremstå tydelige. Avslutningsvis ser vi at multiple teammedlemskap i forbindelse med agil samhandling kan være en kilde til ineffektivitet samt redusert kvalitet, og i tillegg påvirke relasjonene blant de ansatte negativt.
Språk Skrevet på norsk