Økt drivstoffpris – konsekvenser for den norske fiskeflåten?

Type/nr A01/19
Skrevet av Frank Asche og Kristin H. Roll

Dette notatet undersøker økonomiske konsekvenser av økte drivstoffpriser for fem utvalgte grupper av den norske fiskeflåten; konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfartøy, trålere, kystnotfartøy i lukket gruppe og ringnotsnurpere. For å undersøke de økonomiske konsekvensene har det blitt estimert translog kostnadsfunksjoner, og elastisiteter har blitt beregnet. Resultatene viser at alle fartøygruppene har gjennomgående lav egenpris-elastisitet for drivstoff. Dette innebærer at økninger i drivstoffprisene bare har mindre konsekvenser for drivstofforbruket, og derfor en betydelig direkte kostnadseffekt for alle fartøygruppene. Vi finner liten grad av substitusjonsmulighet mellom drivstoff og arbeidskraft og drivstoff og kapital. Disse resultatene indikerer at de forskjellige fartøygruppene i relativt begrenset grad kan tilpasse seg endringer i drivstoffprisene ved å endre driftsmønster. Trålerne er den mest drivstoffintensive fartøygruppen, og også den fartøygruppen hvor endringer i drivstoffprisen fører til den største endringen i totalkostnadene. Endrede drivstoffpriser gir også større endringer i totalkostnadene for de to andre typene havgående fartøy, og for de to gruppene kystfartøy. Resultatene avdekker også at økt fangstvolum per fartøy, vil gi økt utnyttelse av drivstoffet. Dette innebærer at fartøy med betydelig strukturering vil være mer drivstoffproduktive.

Språk Skrevet på norsk