En misjon om å redde liv – fra brennende engasjement til utbrent?

Type/nr R09/18
Skrevet av Martha-Marie Olimb og Guro Nordvik Øyri

Formålet med utredningen har vært å studere faktorer som kan påvirke ansattes emosjonelle utmattelse i en misjonsdreven organisasjon. En misjon refererer til organisasjonens overordnet samfunnsmessige formål. Vi har, gjennom en forskningsmodell, undersøkt hvorvidt ansattes opplevelse av misjonens oppriktighet kan påvirke deres følelse av emosjonell utmattelse. I tillegg har vi studert hvordan ansattes motivasjon for misjonen og kontakt med mennesker som berøres av arbeidet deres, kan påvirke denne relasjonen.


Modellen ble testet med grunnlag av data fra en internasjonal organisasjon som produserer utstyr til opplæring og utøvelse av livreddende førstehjelp. Organisasjonen engasjerer sine ansatte gjennom misjonen «helping save lives». Datagrunnlaget ble samlet inn gjennom en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 1400 ansatte globalt, og resulterte i et utvalg fra 702 respondenter.


Med bakgrunn i empirisk analyse av dataene fra spørreundersøkelsen har vi gjort to hovedfunn. Først og fremst finner vi støtte for at det eksisterer en negativ relasjon mellom ansattes opplevelse av misjonens oppriktighet og emosjonell utmattelse. Funnet indikerer at det er viktig at organisasjoner har en misjon som oppleves oppriktig fra de ansattes ståsted. Videre finner vi støtte for at det eksisterer en treveis-interaksjon, der ansattes grad av misjons-motivasjon og kontakt med mennesker som berøres av arbeidet deres, sammen forsterker effekten av misjonens oppriktighet på emosjonell utmattelse. Vi finner at misjonens oppriktighet er av størst betydning for emosjonell utmattelse hos ansatte som motiveres av misjonen, og har mye kontakt med mennesker som berøres av arbeidet. Utredningen understreker viktigheten av at organisasjonen integrerer misjonen i hele virksomheten, og kommuniserer misjonen og tilhørende initiativer til ansatte på en troverdig måte.


 

Språk Skrevet på norsk