Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer

Type/nr R02/17
Skrevet av Nina M. Iversen, Leif E. Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad og Ove Langeland

Interessen for og utbredelsen av delings- og formidlingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye aktører som utnytter delings- og formidlingsøkonomiens prinsipper og som samtidig utfordrer etablerte aktører. I denne SNF-rapporten oppsummeres forprosjektet: «Delings/formidlingsøkonomi og muligheter og utfordringer innen reiseliv og turisme på Vestlandet». Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vest), Næringsforeningen i Stavanger, Sparebanken Vest, Kjetil Smørås og Augustin/Terminus hotell og NHO reiseliv. Rapporten gir først en kort innledning om delings- og formidlingsøkonomien. Deretter presenteres fem vedlegg der det første vedlegget er en oppsummerende presentasjon av de resultater som er fremkommet i prosjektet. Denne oppsummeringen ble gitt som et seminar på SNF fredag den 20. januar 2017. Vedlegg 2 er en Magma-artikkel produsert som en del av prosjektet (Iversen og Hem, 2016). I tillegg er det i vedlegg 3 lagt ved en artikkel med tittelen «Systematic literature review – The «Sharing Economy» and Tourism» (TØI, Working paper 51080, Landa Mata, 2017). Vedleggene 4 og 5 er søknadene til (a) forprosjektet og (b) et hovedprosjekt innen delings- og formidlingsøkonomien.

Delings- og formidlingsøkonomien er i prosjektet definert til å inneha fire komponenter: (1) tilgjengelighet gjennom IT-plattformer, (2) interesse for å dele egne produkter og ressurser, (3) endrede konkurranseforhold og (4) økt nettverksinnovasjon. Folkefinansiering («crowdfunding») kan illustrere disse fire komponentene ved at Internett gjør idéer, prosjekter og investeringsmuligheter tilgjengelige for folk flest. Dette presenteres på plattformer (f.eks.: Bidra.no, Kickstarter, Indiegogo og Kiva) du og jeg kan vurdere og eventuelt velge å investere penger i. På den måten kan du direkte få kontakt med for eksempel en entreprenør og gjøre avtale (deling) med han/henne. Dermed unngår man fordyrende mellomledd som tradisjonelt har vært banker og investeringsselskaper. Dette endrer konkurranseforholdene og -arenaen. Endringen skyldes innovasjonen som har skjedd i nettverket og i verdikjeden. Men for at delingsøkonomien skal utvikle seg i ønsket retning er det behov for offentlige reguleringer og en økt forskningsinnsats. Forskningen på området er per i dag svært begrenset og det finnes derfor mange ubesvarte spørsmål.

Språk Skrevet på norsk