Sysselsetting i petroleumsvirksomhet 2015. Omfang og lokalisering av ansatte i oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien

Type/nr R03/16
Skrevet av Eirik Vatne

Rapporten kartlegger antall fast ansatte i norsk petroleumsnæring (oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien) per desember 2015. Antall ansatte er i utgangspunktet hentet fra Enhetsregisteret, men kvalitetssikret av foretakene. Resultater sammenliknes med en tilsvarende analyse gjennomført i desember 2012. Studien identifiserer 61 olje-/gass-selskap og 1.870 foretak som leverer spesialiserte produkter/tjenester til petroleumssektoren, og anslår hvor stor andel av foretakenes ansatte som arbeider med petroleumsleveranser – «petroansatte». Til sammen utgjør disse 145.000 ansatte som fordeles på offshore-/sjø- og landbasert virksomhet. Rapporten analyserer den bransjemessige fordelingen av samtlige ansatte og fordeler den landbaserte arbeidsstyrken på fylker og økonomiske regioner. Lokaliseringsmønsteret for ulike deler av aktivitetene studeres i et sentrum-periferi perspektiv. Indikatorer for regionale avhengigheter av petroleumssektoren vises. Innledningsvis drøftes lokaliseringsvalg i denne sektoren og hvilken innflytelse politiske føringer har.             

Språk Skrevet på norsk