Samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets innsats innen fiskehelse

Type/nr R05/16
Skrevet av Frode Skjeret, Kåre Petter Hagen og Linda Nøstbakken

Denne rapporten dokumenterer SNFs arbeid med gjennomføringen av en samfunnsøkonomisk analyse av Veterinærinstituttets arbeid opp mot fiskehelse i oppdrettsnæringen. Prosjektet har gjort anslag på den samfunnsøkonomiske verdiskapingen som Veterinærinstituttets oppgaver med fiskehelse skaper for offentlige og private aktører relatert til oppdrettsnæringen. Vi har avgrenset omfanget av oppdraget til å vurdere fire hovedoppgaver som Veterinærinstituttet står for: rådgivning til myndigheter og næring, diagnostikk, overvåkning og forskning og utvikling. I tillegg til de fire enkeltstående oppgavene vurderer vi den samfunnsøkonomiske verdien av Veterinærinstituttets overordnede beredskap mot sykdomsutbrudd i havbruksnæringen. Vi har fokusert på tre sykdommer som i stor grad har negative økonomiske konsekvenser for oppdrettsnæringen: lakselus, PD og ILA.

Rapporten konkluderer med at i tillegg til den overordnede beredskapsfunksjonen, er det spesielt forskningsaktivitetene til Veterinærinstituttet som har stor samfunnsøkonomisk verdi. Samtidig er det Veterinærinstituttets samlede arbeid opp mot beredskap mot sykdom og smitte av sykdom som er Veterinærinstituttets viktigste oppgave. Vi ser ikke at andre aktører lett kan erstatte Veterinærinstituttets rolle som totalleverandør av beredskapstjenester mot sykdom og smitte av sykdom i havbruksnæringen. På grunn av næringens store verdiskaping har derfor Veterinærinstituttets arbeid opp mot fiskehelse stor samfunnsøkonomisk verdi. 

 

Språk Skrevet på norsk