Effektive team. Kognitiv motivasjon og maksimerings betydning for hvordan team arbeider og presterer

Type/nr R04/16
Skrevet av Mathias Grønhaug Reierth og Juliet Tronstad

I denne masterutredningen utforskes betydningen individers vilje til å ikke gi seg og til å bruke sin kognitive kapasitet har for teams prosesser og prestasjoner. Omtrent halvparten av alle team mislykkes, og de står i større grad overfor komplekse og krevende oppgaver. I slike oppgaver, hvor det er uklart hvordan man skal gå frem for å løse oppgaven, forventer vi at egenskaper som utstrakt tankevirksomhet, vilje til å ikke gi seg og vilje til å bruke den kognitive kapasiteten man har er viktige. Slike egenskaper beskriver kognitiv motivasjon og maksimering, to individuelle egenskaper som har vært lite utforsket i teamsammenheng. Ettersom disse egenskapene blir stadig viktigere når team står overfor komplekse og krevende oppgaver, vil vi i denne masterutredningen utforske betydningen kognitiv motivasjon og maksimering har for teams prosesser og prestasjoner. Vi har utført en kvantitativ studie, hvor vi har analysert deler av et datasett som er samlet inn i forbindelse med en studie av team ved Norges Handelshøyskole våren 2015.


Vi har i vår utredning funnet støtte for at kognitiv motivasjon og maksimering på ulike måter er relatert til teamprestasjoner. Mens vi har funnet støtte for at kognitiv motivasjon er positivt direkte relatert til teamprestasjoner, har vi funnet at maksimering er positivt indirekte relatert til teamprestasjoner gjennom teamprosessene samarbeid og engasjement. Vi har også funnet støtte for at maksimering er positivt direkte relatert til teamprosesser. Funnene som er gjort i denne masterutredningen tydeliggjør viktigheten av å sette sammen team basert på kunnskap om de enkelte teammedlemmenes egenskaper.


Vi konkluderer med at både kognitiv motivasjon og maksimering er viktig for hvordan teamene presterer, og at maksimering også har betydning for hvordan teamprosessene fungerer.

Språk Skrevet på norsk