Teamkontraktens betydning for hvordan team arbeider og presterer. Direkte og medierende effekter mellom teamkontrakt, arbeidsprosesser og prestasjoner

Type/nr R15/15
Skrevet av Ruben Østrem og Øystein A. Tjølsen

Studien har som formål å undersøke betydningen av teamkontrakt for hvordan team arbeider og presterer, samt å undersøke hvorvidt teamkontraktens påvirkning på prestasjon medieres av utvalgte sider ved arbeidsprosessen.


Sammenhengene ble testet ved et eksperiment på 81 studentteam ved Norges Handelshøyskole. En andel av teamene ble manipulert ved at de utarbeidet en teamkontrakt første gang teamet var samlet. Teamkontraktene tok utgangspunkt i et utdelt forslag som ifølge våre antakelser skal kunne gjøre teamene bedre rustet for samarbeid. De resterende teamene gjennomførte i stedet en normal oppstartaktivitet i form av en mindre teamøvelse. Ved neste teamsamling gjennomførte begge de eksperimentelle gruppene en konkurranse-preget teamøvelse hvor resultater ble målt og spørreskjema ble utdelt etter øvelsen. Spørreskjemaet måler i hvilken grad teamene er fornøyd med egen prestasjon, samt variabler for kvaliteten på arbeidsprosessen i øvelsen. Prosessvariablene som er sett på er teamenes grad av oppgavefokus på resultat, person- og oppgaverelatert konfliktnivå, grad av støttende atferd og hvor bra de håndterte uforutsette hendelser.


Vi finner at teamene med teamkontrakt vurderte egen prestasjon signifikant høyere, samt at de hadde signifikant bedre vurdering av arbeidsprosessen for alle målte variabler. Studien finner ikke at teamkontraktteamene hadde bedre objektive prestasjoner enn teamene uten team-kontrakt.


Videre finner vi at effekten teamkontrakten hadde på egen vurdering av prestasjon medieres av teamenes grad av oppgavefokus på resultat, støttende atferd og evne til å håndtere uforutsette hendelser. Konflikt synes ikke å mediere denne effekten parallelt med de andre, men det kan ikke utelukkes at konflikt virker serielt på de andre prosessvariablene. Vi anbefaler at fremtidig forskning videre undersøker konfliktnivåets rolle i dette samspillet.


Vi konkluderer med at forventningsavklaringer mellom teammedlemmene i oppstartsfasen er viktig for hvordan teamene samarbeider og til en viss grad presterer. Teamkontrakten synes å være et godt verktøy for forventningsavklaring.


 

Språk Skrevet på norsk