Samferdselsprosjekters betydning for verdiskapningen. Holdepunkter for en samfunnsøkonomisk tilnærming

Type/nr R12/15
Skrevet av Per Heum, Kåre Petter Hagen, Eva Benedicte Norman, Victor D. Norman og Linda Orvedal

Når store samferdselsprosjekter diskuteres, fremholdes det ofte at de vil gi samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt verdiskapning. Også på faglig hold er det bred enighet om at store samferdselsprosjekter kan ha slike positive ringvirkninger, og at disse ringvirkningene potensielt kan ha et betydelig omfang. Samtidig er det imidlertid et faktum at det ennå ikke foreligger klare faglige holdepunkter for å slå fast når slike ringvirkninger kan forventes å gjøre seg gjeldende, og hvor store de er. Derfor tas det heller ikke hensyn til dem i den innarbeidete tilnærmingen for samfunnsøkonomisk analyse av nye samferdselsprosjekter. Denne rapporten er ment å bidra til å klargjøre det faglige grunnlaget for å adressere spørsmål knyttet til samferdselsprosjekters betydning for verdiskapning, og dermed også til arbeidet med å berede grunnen for å inkludere analyser av slike ringvirkninger i den samfunnsøkonomiske vurderingen av nye samferdselsprosjekt.

Språk Skrevet på norsk