Psykologiske kontrakter i Professional Service Firms - En casestudie av et IT-konsulentselskap

Type/nr R09/15
Skrevet av Martine Borgen Borgaard og Heidi Giske

Vi har i denne masterutredningen studert psykologiske kontrakter i konsulentbransjen. I et forsøk på å utvide eksisterende teori har vi tatt for oss den psykologiske kontrakten i et IT-konsulentselskap hvor det foreligger sterk tilhørighet. Dette har gjort det mulig å bedre forstå hvordan kontrakten ser ut i denne konteksten, og avdekke viktige momenter for den etablerte tilhørigheten i casen vi undersøker.
Det er interessant å studere fenomenet psykologiske kontrakter i et konsulentselskap da det er få studier som har tatt for seg dette tidligere. Videre har antall konsulentselskap økt de senere årene, noe som gjør konsulentbransjen til et aktuelt forskningsområde. Ved å øke innsikten i hvordan den psykologiske kontrakten kan se ut i denne organisasjonsformen, kan andre konsulentselskap få innsikt i sentrale momenter for å skape tilhørighet. Dette er viktig i en bransje der det foreligger relativt høy turnover, og konsulentene opererer nokså selvstendig og uavhengig av arbeidsgiverselskapet.
Oppgaven innebærer en kvalitativ forskningstilnærming, der data er samlet inn ved bruk av semi-strukturerte intervjuer og medieklipp. Den psykologiske kontrakten studeres ved å kartlegge dens innholdsmomenter og balanseforhold, samt hvilken type kontrakt vi ser eksisterende i vår case. Det er særlig tre funn vi finner sentrale. Det første er eksistensen av en ideologisk kontrakt mellom ansatte og arbeidsgiver. Videre har vi funnet et høyt nivå av forpliktelser fra begge parter. Et tredje funn er at ledelsens verbale kommunikasjon og atferd, samt en omstendelig rekrutteringsprosess, virker avgjørende for dannelsen av den psykologiske kontrakten, og dens påvirkning på tilhørigheten i IT-Consult.

Språk Skrevet på norsk