Prisindekser for det europeiske laksemarkedet

Type/nr R03/15
Skrevet av Frank Asche og Sigbjørn Tveteraas

enne rapporten presenterer prisindekser som er utarbeidet for lakseprodukter på detaljistnivå i Europa som skal benyttes av Norsk Sjømatråd. Europa er det største markedet for norsk lakseindustri. Det er også et svært dynamisk marked, med betydelige endringer i produktsammensetningen på detaljistnivået. Skal en gjøre analyser av prisutvikling over tid er det viktig å ta hensyn til disse endringene. Prisindekser er da det vanligste verktøyet når en vil konstruere aggregerte priser.
Rapporten gir en oversikt over priser og konsum av ulike lakseprodukter i det europeiske markedet. Denne oversikten er viktig for å grunngi valgene i forhold til inklusjon av ulike produktformater i lakseprisindeksene.
Datagrunnlaget for å kalkulere indeksene er månedlige husholdningsundersøkelser fra GFK i Frankrike, Spania, Storbritannia og Tyskland. Produktkategoriene som er tatt med i utregningen av den hovedprisindeksen utgjør ifølge datagrunnlaget ca. 87 % av verdien
og 84 % av volumet til husholdningenes konsum av laks i de fire landene. Med andre ord er størsteparten av laksekonsumet i disse store europeiske markedene representert med dette utvalget. Lakseprisindeksene dekker perioden fra januar 2010 til september 2014, og er planlagt å bli kontinuerlig oppdatert av Sjømatrådet i tråd med at GFK kommer med oppdaterte data.
Hovedprisindeksen for laks er beregnet for å vise de overordnede prisbevegelsene i Europa, mens tre delindekser skal fange opp prisbevegelsene for henholdsvis ferske, frosne og røkte lakseprodukter. De tre delindeksene viser at den høyeste prisvolatiliteten er assosiert med ferske lakseprodukter etterfulgt av røkte og frosne produkter.    
For å kalkulere lakseprisindeksene er det i likhet med FAO sine fiskeprisindekser benyttet formel til Fisherindeks. Imidlertid viser rapporten andre indekser som Laspeyre eller Paasche ikke vil gi vesentlig forskjellige resultater. Med andre ord har ikke valg av prisindeksformel store konsekvenser på utregnede indeksverdier for det gjeldene datautvalget.
I tillegg er det også kalkulert volumindekser ved hjelp av deflateringsmetoden. I kombinasjon med prisindeksene gir volumindeksene en oppsummering av hvordan underliggende tilbuds- og etterspørselsforhold påvirker markedet.

Språk Skrevet på norsk