Entreprenørens dilemmaer - Gode idéer uten finansiering

Type/nr R20/15
Skrevet av Mats Vormeland Langgård og Fredrik Døhl Mostad

Equity crowdfunding har raskt etablert seg som en stadig viktigere del av det internasjonale markedet for finansiering av oppstartselskaper. I Norge er imidlertid fenomenet i svært liten grad utbredt. Det foreligger begrenset med forskning om etterspørselssiden av equity crowdfunding – hvilket innebærer entreprenørers vurderinger og holdninger til denne finansieringsstrategien. Dette gjør det vanskelig å si hva årsaken er til at enkelte entreprenører velger å benytte seg av equity crowdfunding, mens andre ikke gjør det. Studien tar utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 10 norske entreprenører av oppstartselskaper.
Fra intervjudataene ønsker vi å undersøke entreprenørenes vurdering av equity crowdfunding, ved å ta utgangspunkt i to fremtredende dilemmaer: avveining mellom tilgang til kapital og kontroll over eget selskap, samt avveining mellom sterke relasjoner og svake relasjoner.


Både nyere forskning og intervjuene våre viser at det er stor etterspørsel etter finansiering i oppstartselskapers vekstfase. Mangelen på risikokapital skaper en utfordring vi omtaler som the equity gap. Det er relativt enkelt å få tak i tidligfasekapitel gjennom eksempelvis Innovasjon Norge, mens det er svært utfordrende å få tak i senfasekapital gjennom eksempelvis business angels. Dette antyder et behov for alternativ finansiering.


Gjennom intervjuene avdekker vi at entreprenører har ulike preferanser og oppfattelser av equity crowdfunding. Majoriteten er opptatt av å bevare en høy grad av kontroll, og de har ulike meninger om eksterne investorers sosiale merverdi. Funnene indikerer at entreprenørenes vurderinger påvirkes av deres kontaktnettverk. Entreprenører med et begrenset kontaktnettverk har dårlige forutsetninger for å gjøre en god vurdering av equity crowdfunding. I likhet med at det finnes et equity gap foreligger det også et kunnskapsgap om alternative finansieringsstrategier.


De fleste entreprenørene verdsetter markedsføringsgevinster fra svake relasjoner, og tilgang på kunnskap og rådgivning fra sterke relasjoner. Entreprenørene søker etter en optimal sammensetning av relasjoner i kontaktnettverket sitt ut i fra egne preferanser. Denne studien impliserer at det er viktig å forstå entreprenørens dilemmaer. Majoriteten har investert enormt med tid og ressurser i selskapet og følgelig har de en sterk preferanse for å bestemme selskapets drift. Entreprenørene er innovatører, men tilbakeholdene når det gjelder valg av finansieringsstrategi. Funnene viser at de hovedsakelig ønsker å benytte equity crowdfunding som en komplementær finansieringsstrategi til å passere the equity gap.

Språk Skrevet på norsk