Enhetlig styring i en mangfoldig stat? En kunnskapsoversikt over betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten

Type/nr R13/15
Skrevet av Torstein Nesheim

I denne rapporten gis det en kunnskapsbasert analyse av betingelser for ledelse, styring, organisasjon og samordning i norske statlige virksomheter. Vi bygger på faglige begreper, empirisk forskning og faglig baserte utredninger om ulike aspekter ved og ulike typer av statlige virksomheter. Dette arbeidet er en faglig syntese basert på gjennomgang av eksisterende faglitteratur, og bygger ikke på empiriske studier eller datainnsamling gjort i forbindelse med denne rapporten.
I kapittel 2 gjør vi rede for sentrale betraktninger om ledelse i staten. Kapittel 3 tar for seg styring og styringsmekanismer, mens kapittel 4 går inn på organisasjonsutforming. Kapittel 5 utfyller de foregående kapitlene og analyserer utfordringene ved horisontal, inter-organisatorisk samordning på tvers av sektorer. Kapittel 6 tar for seg et viktig felles rammevilkår for statlig virksomhet; arbeidsgiverpolitikk og forhandlingssystem.
I kapittel 7 trekker vi på innsiktene fra kapittel 2-6 i analysen og drøfter spørsmålet: Hvis vi tar ideene som ligger til grunn for målstyring og virksomhetsplanlegging på alvor, hva er betingelsene for at disse kan omgjøres i praksis i statlige virksomheter? Fem forhold analyseres: Oppgaveautonomi, innslag av regelstyring, arbeidsgiverpolitikk og forhandlingssystem, utforming av mål- og resultatindikatorer, samt lederutvikling.

Språk Skrevet på norsk