Effektivitet i lederteam. Hvordan kan et lederteams etableringsaktiviteter påvirke teamets videre prosesser og effektivitet?

Type/nr R10/15
Skrevet av Berit Fidjeland og Didrik Rosseid Breivik

I denne masterutredningen utforskes etableringsaktiviteters betydning for prosesser og effektivitet i lederteam. Det finnes en del forskning som tar for seg effektivitet i team, men det finnes begrenset med kunnskap om hvilke spesifikke elementer som bør diskuteres og avklares i oppstartsfasen. I tillegg har det i mindre grad vært forsket på lederteam og hva som fører til effektivitet i slike team. Med utgangspunkt i dette, ble det gjennomført en kvalitativ case- og prosesstudie ved å studere ett lederteam over tid. Data er samlet inn ved bruk av observasjoner, semi-strukturerte intervjuer og spørreskjema. Studien tar nærmere bestemt for seg betydningen av å utforme en handlingsplan (hva teamet skal gjøre) og en samhandlingsplan (hvordan teamet skal arbeide sammen), og studerer hvilke implikasjoner disse planene har for teamets arbeid og effektivitet. Det vil være sentralt å fokusere på handlingsplanen slik at teammedlemmene vet hvorfor de er til og hva de skal arbeide med. Vi anbefaler at denne planen utformes skriftlig og i fellesskap av teammedlemmene ved teamets oppstart. I studien har vi i tillegg fått indikasjoner på at det er særlig viktig å utvikle en omfattende og skriftlig samhandlingsplan slik at teammedlemmene vet hvordan de skal arbeide sammen. Funnene i studien tydeliggjør behovet for eksplisitte rolle- og ansvarsavklaringer i teamet, samt en avklaring av normer og spilleregler for tilbakemelding og refleksivitet. På denne måten kan man sikre at teammedlemmene vet hvem som kan gi tilbakemelding, hva man kan gi tilbakemelding på, hvordan dette skal gjøres, samt når og hvor man kan gi tilbakemelding. Studien bidrar således med å understreke viktigheten av å legge til rette for å skape en arena for tilbakemelding og refleksivitet allerede ved teamets oppstart.


Lederteam som formulerer velutviklede og skriftlige handlingsplaner og samhandlingsplaner kan med større sannsynlighet legge til rette for hensiktsmessige prosesser som fører til effektivitet. Funnene i denne masterutredningen er derfor relevante for lederteam, men vil også ha en overføringsverdi til andre beslutningsteam og team i lignende kontekster. Studien vil være relevant for å forstå viktigheten av å fokusere på sentrale elementer knyttet til etableringsaktiviteter ved teamets oppstart.


 

Språk Skrevet på norsk