Effekter av lederatferd. En studie av mellomstore regnskapsbedrifter i Norge

Type/nr R11/15
Skrevet av Henny Marie Fløystad og Inger Samuelsen Nordli

Formålet med denne utredningen har vært å undersøke effekter av lederatferd. Vi har tatt utgangspunkt i tre typer lederatferd. Disse tre typene er relasjonsorientert, oppgaveorientert og endringsorientert lederatferd. Vi har sett på hvilke betydninger disse kan ha for tre sentrale organisasjonsutfall, henholdsvis bedriftens lønnsomhet, medarbeidernes forpliktelse til bedriften og medarbeidernes endringsvillighet. Vi har også undersøkt om to andre faktorer spiller inn på sammenhengen mellom lederatferd og organisasjonsutfall. 


Vi har studert bedrifter i regnskapsbransjen. Dette er en bransje som i løpet av det siste tiåret har opplevd store endringer i teknologi, kundebehov og konkurranse. Tidligere studier om bransjen har også vist at ledelse i liten grad prioriteres i norske regnskapsbedrifter. Vi mente derfor at den norske regnskapsbransjen ville egne seg godt for å studere ledelse i. Analysene våre er basert på en spørreundersøkelse samlet inn fra 268 medarbeidere i 34 mellomstore regnskapsbedrifter.


Overordnet viser funnene fra studien vår at lederatferd har betydning for de ulike organisasjonsutfallene vi har sett på, men i ulik grad.  Utredningen avdekker at alle de tre typene lederatferd hadde positiv betydning for medarbeidernes forpliktelse til organisasjonen. Videre fant vi at oppgaveorientert lederatferd hadde positiv effekt på lønnsomhet, mens relasjonsorientert lederatferd hadde en negativ effekt på bedriftens lønnsomhet. I tillegg viser funnene våre at relasjonsorientert lederatferd hadde en signifikant og positiv betydning for medarbeidernes endringsvillighet blant respondentene i studien. 


Disse funnene kan bidra med innsikt for både ledere og eiere av regnskapsbedrifter, og NARF som bransjeorganisasjon. Også forskere med interesse for lederatferd og endring kan ha nytte av våre funn.

Språk Skrevet på norsk