Beyond Budgeting og ledelsesfokus i Coloplast

Type/nr R17/15
Skrevet av Kathrine Slåtto Olsen og Vibeke Solum

Formålet med denne utredningen har vært å forstå sammenhengen mellom styringsmodellen Beyond Budgeting og ledelse. Beyond Budgeting-filosofien argumenterer for at budsjettet er uegnet som styringsverktøy. For å være mer tilpasningsdyktig i en dynamisk verden, foreslås 12 prinsipper som skal gjøre virksomheten mer fleksibel. Store deler av tidligere forskning ser på implikasjoner ved styringsverktøyene, og få knytter Beyond Budgeting opp mot ledelse. Det er her blitt gjennomført en kvalitativ studie med Coloplast som studieobjekt. Coloplast har både implementert en styring

smodell basert på Beyond Budgeting-prinsippene, i tillegg til å ha tydelig fokus på ledelse. Studiet undersøker hvordan styringsmodellen og ledelsesfokuset henger sammen, og hvordan de over tid har utviklet seg og påvirket avdelingslederne.


Funnene viser at ledelse i stor grad har betydning for styringsmodellen i Coloplast. Det er klare sammenhenger for hvordan ledelsesprinsippene samsvarer med styringsmodellen og de økonomiske verktøyene. De enkelte avdelingslederne har adoptert flere av ledelses-prinsippene og ledelsesfokuset kan derfor sies å påvirke styringsmodellen. På den andre siden kan man ikke påstå at Coloplast ønsker en spesiell ledelsesstil for sine avdelingsledere. Bruken av de økonomiske verktøyene varierer, men man ser en tendens til at den økonomiske oppfølgingen fordrer en mer direkte ledelsesstil enn tidligere.


Studiet konkluderer med at ledelsesfokuset er viktig i Coloplast og diskuterer om økt ledelse kan ha sammenheng med Beyond Budgeting som styringsmodell. Når man ikke lenger bruker budsjett, må man nødvendigvis opprettholde kontroll gjennom andre systemer. Det stilles spørsmål ved om ledelsesfokuset kan erstatte noe av kontrollbehovet budsjettet tilførte.

Språk Skrevet på norsk