Investeringer i bredbåndskapasitet. Litteraturgjennomgang innenfor emnet nettnøytralitet

Type/nr A16/14
Skrevet av Mia Færøvik Johannessen

Denne utredningen er en litteraturgjennomgang innenfor emnet nettnøytralitet. Utredningen fokuserer på tre artikler som setter opp ulike modellrammeverk for å studere et avvik fra nettnøytralitet ved å introdusere et regime hvor internettleverandøren kan ta betalt for prioritet. Modellene gjennomgås med et spesielt fokus på investeringer i bredbåndskapasitet og velferden for samfunnet. Modellene viser at en overgang til et diskrimineringsregime kan ha potensiale til å gi økt effektivitet i levering av innhold og gi bedre incentiv til å investere i bredbåndskapasitet. Litteraturen finner generelt at det regimet som gir mest incentiver til å investere vil være det som er mest velferdsfremmende på lang sikt. I et diskrimineringsregime kan internettleverandøren få incentiver til å drive med uønsket adferd som å sabotere innholdsleverandørene. Dersom det blir tilfellet og det ikke kan forhindres, vil et regime med nettnøytralitet alltid være å foretrekke.


 

Språk Skrevet på norsk