Tillit i rolleoverganger. En studie av regnskapsføreres tillit til ledelsen i overgangen til rådgiverrollen

Type/nr R09/13
Skrevet av Mats Andreas Grimstad og Kjetil Torsteinsen

Formålet med denne masterutredningen er å få innsikt i hvordan kommunikasjon og deltakelse påvirker de ansattes tillit til ledelse i forbindelse med rolleovergangen. Samtidig undersøkes hvilke faktorer regnskapsførere legger i utformingen av kontrollsystemer med hensyn til ivaretakelse av tillit.
Diskusjonen av funnene viser at blant annet effektene av sosiale redegjørelser i endrings-prosessen er uklare når det gjelder å styrke tilliten. Imidlertid tyder funnene på at redegjørelsene kan bidra til å ivareta tilliten hos de ansatte. Samme konklusjon gjelder ved involvering av de ansatte i endringsprosessen. Videre viser utredningen at kontrollsystemer bør formes slik at de framstår som rettferdige og åpne.

Språk Skrevet på norsk