Regionale virkninger av økonomisk politikk - et makroperspektiv

Type/nr R01/13
Skrevet av Ivar Gaasland

Rapporten dokumenterer og demonstrerer et modellverktøy som er tilrettelagt for å analysere hvilke effekter ulike typer næringspolitikk rettet mot distriktene har på næringsaktivitet på nasjonalt og regionalt nivå og på samlet økonomisk velferd. Modellen fanger, på en relativt detaljert måte, opp avhengigheten mellom næringer gjennom vareleveranser. Samtidig legges det spesiell vekt på å ivareta at ringvirkninger av en gitt næringspolitikk må skje innenfor rammen av samlet tilgang på ressurser (som arbeidskraft, kapital og naturressurser) og makroøkonomiske konsistenskrav (som budsjettbalanse og uendret handelsoverskudd). Ved hjelp av modellberegninger vises det eksempler på økonomisk politikk som øker sysselsettingen i distriktene samtidig som det oppnås en nasjonal økonomisk velferdsgevinst (økt kjøpekraft). Det er med andre ord ikke nødvendigvis slik at en satsing på spredtbygde områder gir et samfunnsøkonomisk effektivitetstap.        

Språk Skrevet på norsk