Lønnsomhet i norske sparebanker. En studie av forklaringer til lønnsomhetsvariasjon

Type/nr R12/13
Skrevet av Helene Strand Bachmann og Tone Bjørnstad Hanstad

De norske sparebankene har lenge vært aktører i en stabil bransje med lange tradisjoner. Sparebankbransjens rammevilkår er imidlertid i endring. Konsolidering, strenge reguleringer og rask teknologisk utvikling er blant forholdene som preger bransjen i dag. Fokus på lønnsomhet og kloke strategiske valg er derfor av stor betydning. Målet med denne utredningen har vært å undersøke hva som kan forklare lønnsomhetsforskjeller mellom de største sparebankene i dag, og hva som blir viktig i bransjen framover.
For å kunne si noe om mulige årsaker til lønnsomhetsvariasjon i sparebanker har vi undersøkt bankenes konkurransearena, viktige prestasjonsområder og en rekke faktorers samvariasjon med lønnsomhet.

Språk Skrevet på norsk