Like barn leker best - En casestudie av hvordan diversitet påvirker kunnskap i team

Type/nr R13/13
Skrevet av Katrin Mjeldheim Holter

Stadig flere bedrifter benytter tverrfaglige team som organiseringsform for å oppnå effektiv kunnskapsdeling på tvers av fagdisipliner. I min masterutredning søker jeg å stille spørsmålstegn ved den faktiske effekten av diversitet på kunnskapsdeling i team.
Gjennom dybdeintervjuer med medlemmer av tverrfaglige team og fagnettverk er det funnet at diversitet synes å påvirke kunnskapsdeling i negativ retning. Den negative effekten forklares i sin helhet ut fra tre definerte faktorkategorier: Motivasjonsfaktorer, kognitive faktorer og sosiale faktorer. Studiens funn indikerer at stor grad av diversitet i team vanskeliggjør kunnskapsdeling slik at man ikke får realisert forventede delings- og effektivitetssynergier.

Språk Skrevet på norsk