Kjønn og ledelse. Hvilken betydning har lederstil og kjønn for medarbeidernes oppfattelse av en effektiv leder?

Type/nr R14/13
Skrevet av Mona Halvorsen og Susann Iren Johansen

Masterutredningen ser på hvordan medarbeiderne oppfatter lederstilen til kvinnelige og mannlige ledere, og hva de syns er effektivt.
Funnene indikerer at medarbeiderne oppfatter en forskjell i utøvelse av lederstil mellom kvinner og menn. Forskjellene knytter seg til “formidlingsstil”, “fokus”, “vurderingsstil” og “oppfølging og tilbakemelding”. Kvinnelige ledere anses å utøve en transformasjonell lederstil med noen innslag av transaksjonelle trekk, mens mannlige ledere oppfattes å utøve en transaksjonell lederstil med noen innslag av transformasjonsledelse. Derimot tyder det ikke på noen overordnet forskjell i oppfattet effektivitet mellom kvinnelige og mannlige ledere, og en lederstil kan dermed ikke rangeres som mer eller mindre effektiv.

Språk Skrevet på norsk