Fremmende eller bare hemmende? En studie av lavkonjunkturers påvirkning på norske nyetableringer i perioden 2000-2010

Type/nr A53/13
Skrevet av John Wikström og Lasse Jamt

Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan antallet norske nyetableringer varierer, hva som kjennetegner dem og hvordan nyetableringene presterer i høykonjunktur kontra lavkonjunktur. Gjennom våre funn ønsker vi å legge grunnlaget for andre mer dyptgående studier, på et område som for øyeblikket mangler fakta og de store linjene. For å besvare hypotesene bruker vi primært norske regnskaps- og foretaksdata som grunnlag for våre analyser. Vår analyseperiode er årene 2000-2010, men fokuset i analysen ligger hovedsakelig i tiden før og under finanskrisen.


I studien finner vi at nyetableringene blir færre, mindre og presterer dårligere i lavkonjunktur sammenlignet med høykonjunktur. Videre viser studien at egenkapitalandelen til nyetableringer ikke økte nevneverdig under lavkonjunktur, men var relativt stabil over konjunkturfasene. Dette funnet var noe overraskende med tanke på at en av hovedeffektene ved kriser er svekket kredittilgang som det ville vært rimelig å anta ville drive egenkapitalandelen oppover. Studien finner også at overlevelsesraten til nyetableringer faktisk økte i lavkonjunktur, samtidig som de presterte dårligere, hvilket kan være et resultat av bankenes økte makt i seleksjonsprosessen og skjevseleksjon.


Til slutt presenterer vi områder for videre forskning. Et hovedområde som kan være interessant å studere, er å følge kohorter av nyetableringer fra ulike år og å se på forskjeller i vekst, prestasjon og overlevelse over lengre tid. Denne type studie vil kunne gi en bedre forståelse av hvilken påvirkning det økonomiske klimaet ved etableringstidspunktet har på nyetableringer. En slik studie vil bli mulig når databasen inneholder flere år etter finanskrisen.


 

Språk Skrevet på norsk