Den spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet. Omfang og geografisk utbredelse i Norge

Type/nr R02/13
Skrevet av Eirik Vatne

Rapporten kartlegger norskregistrerte foretak (norske og utenlandske) som bidrar med spesialiserte leveranser til olje- og gassvirksomheten i 2012. Næringens størrelse målt med antall ansatte analyseres sammen med den regionale og bransjemessige fordelingen i Norge. Tallene sammenliknes med en tilsvarende studie fra 2007. En kort analyse av oljeselskapenes lokaliseringsmønster i 2012 er også inkludert. Innledningsvis drøftes hvilken innflytelse norsk petroleumspolitikk har hatt/har for lokalisering av oljeselskapenes aktiviteter versus leverandørindustriens virksomhet. Viktige lokaliseringsfaktorer blir diskutert. Studien identifiserer flere klyngedannelser og regionale agglomerasjoner av leverandørforetak. En kort analyse av de økonomiske og sosiale mekanismene som fører til slike opphopninger blir gitt.

Språk Skrevet på norsk