Valutaeksponering og norsk industridød. En empirisk studie av sysselsetting i Telemark og Møre og Romsdal

Type/nr A47/12
Skrevet av Kari-Dorte Krogsrud og Linda Sætre

Med bakgrunn i dagens høye kronekurs vil denne studien undersøke virkningen den reelle kronekursen har på sysselsetting og industridød i Telemark og Møre og Romsdal. Analysen tar utgangspunkt i perioden 1996 til 2004 med hovedvekt på valutasjokket i 2001. Analysen baseres på en difference-in-difference-tilnærming hvor forskjellen mellom sysselsettingen i perioden før valutasjokket og sysselsettingen i perioden hvor valutasjokket oppstår, analyseres. Industriene i konkurranseutsatt sektor grupperes i forhold til eksponering overfor valuta, både med bakgrunn i nettoeksponering, samt på bakgrunn av eksponering overfor spesifikke handelspartnere. I tillegg gjøres en mindre analyse på bedriftsnivå innad i hver industri, hvor vi ser på realappresieringens virkning på sysselsatte innad i industriene. Dette blir gjort for å se hvorvidt det er industrispesifikke forhold som gjør industrien mer sårbar overfor appresieringen.


Resultatene viser at nedgangen i sysselsettingen i de fleste industrier til en viss grad kan henføres til en realappresiering, men at det i de fleste tilfeller er andre økonomiske forhold som i større grad påvirker sysselsettingen. Da vi ser tendenser til mindre fall i sysselsettingen blant industrier som inngår i næringsklynger, antar vi at det i hovedsak er lav konkurranseevne på det internasjonale markedet sett i forhold til et høyt kostnadsnivå i landet som er hovedårsaken til nedgangen. Vi konkluderer i tillegg med at økt importkonkurranse utgjør en betydelig negativ effekt på sysselsettingen, samt at lavkompetanseindustrier opplever en større nedgang sammenlignet med høykompetansindustriene.

Språk Skrevet på norsk