Tørrskodd Vestland. Arbeidsmarkedsvirkninger av ferjefritt samband Bergen-Stavanger

Type/nr A33/12
Skrevet av Per Heum, Eva Benedicte Norman, Victor D. Norman og Linda Orvedal

I denne rapporten drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvestlandet av ferjefritt stamveiforbindelse mellom Stavanger og Bergen.  Analysen er et supplement til «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalyser.  I tråd med nyere litteratur om nytte-kostnadsanalyser, basert på teorier om geografiske klynger, ser vi på de videre konsekvensene («wider impacts») av ferjefritt samband.  Fokus er spesielt på konsekvensene for arbeidsmarkedene i regionen og med det for verdi¬skapningen. 
Våre analyser indikerer at tilleggsgevinstene i forhold til det som fremkommer i de «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalysene kan være svært store – i størrelsesorden drøyt tre til drøyt ti milliarder kroner pr år. 

Språk Skrevet på norsk