Pensjonssystem i Kina. En analyse med en numerisk overlappende generasjonsmodell

Type/nr A49/12
Skrevet av Silje Maria Hanstad og Tone Aamli Sundtjønn

Kina er verdens mest folkerike land og følgelig vil endringer i demografien ha store implikasjoner for økonomien. En overvekt av eldre mennesker er en utfordring for landet da rurale områder står uten institusjoner til å håndtere den aldrende befolkningen. Videre er pensjonssystemene i urbane områder preget av store lokale forskjeller. Et landsdekkende offentlig pensjonssystem kan bidra til å løse denne utfordringen.


Utredningen forsøker å finne beste pensjonssystem for Kina ved å benytte en overlappende generasjonsmodell kombinert med nytteteori. Modellen kalibreres for tre periodelengder, det vil si 90 år frem i tid. Fokus legges på de to hoveddesignene innenfor pensjonssystem, henholdsvis pay-as-you-go og fondering. Den grunnleggende forskjellen mellom de to systemene er hvem som bærer forsørgerbyrden. Pay-as-you-go er organisert slik at den arbeidende generasjonen forsørger den pensjonerte. I et fondert system derimot finansierer de yrkesaktive sin egen fremtidig pensjon ved at innbetalingene forrentes. Vekst i inntekt, representert ved produktivitetsvekst og befolkningsvekst er følgelig avgjørende for avkastningen fra pay-as-you-go, mens renten er avgjørende for fondering. Eksisterende forskning på kombinasjonen av pensjonssystem og aldringskrise anbefaler fondering da dette systemet ikke er sensitivt for endringer i alderssammensetningen.


Vi finner at Kina bør innføre og beholde et pay-as-you-go-system selv om landet har en sterkt aldrende befolkning. Høy produktivitetsvekst veier opp for negativ befolkningsvekst. Videre vil gevinsten landet kan oppnå ved å innføre et pay-as-you-go-system tale for dette valget. Gevinsten kommer av at den pensjonerte generasjonen ved innføringen vil få en utbetaling uten at de tidligere har betalt inn til systemet. Nytteteori forsterker konklusjonen da pay-as-you-go gir en total nytte på 8,77, mens fondering gir 7,41 for de tre periodene.


Pay-as-you-go som beste alternativ for Kina er en robust konklusjon da utredningens scenarioanalyse viser at selv ved å kalibrere modellen med lavere produktivitets- og befolkningsvekst samt høyere rente, fremkommer samme resultat; Pay-as-you-go gir høyere nytte enn fondering.


 

Språk Skrevet på norsk