Måling av produktivitet i Kystvakten

Type/nr A10/12
Skrevet av Christian Andersen

I dette notatet drøftes et opplegg for å analysere produktivitet og realkostnadsutvikling i Kystvakten. Kystvakten skal håndheve norsk suverenitet når det gjelder fiske i norske farvann der resultatet av innsatsen på kort sikt er å avdekke regelbrudd, mens de langsiktige resultatene er den preventive effekten som vil resultere i reduksjon av antall overtredelser og en bedre ressurssituasjon. Notatet drøfter ulike produktivitetsmål og metodiske problemstillinger knyttet til hvordan de kan måles. Notatet presenterer en teoretisk modell for hvordan omfanget av overskridelser avhenger av sannsynligheten for å bli kontrollert og kontrollinnsats. Mangel på tilstrekkelig lange tidsserier for relevante data gjør at modellen ikke kan testes empirisk på nåværende tidspunkt.


 

Språk Skrevet på norsk