Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår. En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Type/nr A13/12
Skrevet av Linn Bratberg

Formålet med denne utredningen har vært å evaluere bruken av vilkår i norske fusjonssaker. Målsetningen med pålegg om vilkår er å motvirke den begrensningen av konkurransen som kan oppstå ved foretakssammenslutninger jf. konkurranselovens §16. For å kunne vurdere i hvilken grad denne målsetningen er oppnådd er det foretatt undersøkelser for å avdekke hvilke vilkår som ble pålagt ved behandlingen av de ulike sakene, i hvilken grad vilkårene er gjennomført i henhold til vedtaket i saken, og om de pålagte vilkårene har lykkes i å eliminere de konkurransebegrensningene som ble påvist. Utredningen konkluderer med at vilkårene, i noen utvalgte saker, ikke kan anses å ha oppnådd sin målsetning om å motvirke konkurransebegrensningen i det relevante marked. Det må imidlertid en mer omfattende studie til for å kunne konkludere mer helhetlig i forhold til effektiviteten av inngrep gjennom pålegg av vilkår i Norge.

Språk Skrevet på norsk