Incentivsystemer for Konkurransetilsynet: Hvordan bør en optimal incentivkontrakt utformes?

Type/nr A18/12
Skrevet av Marita Venøy og Lene Strønen Rørvik

I denne utredningen gjøres det rede for hvordan incentivsystemer kan benyttes for å oppnå ønsket innsats og prioriteringer. I hovedsak studeres momenter som bør vurderes ved utforming av en optimal incentivkontrakt, og hvordan disse elementene kan benyttes for å gi tilstrekkelige incentiver samtidig som man unngår dysfunksjonell atferd. Mer spesifikt belyses det hvordan Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) kan utforme optimale incentivsystemer for Konkurransetilsynet. Det er i denne konteksten lagt vekt på hvordan det årlige tildelingsbrevet fra FAD kan gi tilsynet incentiver til å foreta riktige prioriteringer.


Utredningen tar utgangspunkt i incentivlitteratur, og det diskuteres en rekke faktorer som påvirker utforming av incentivkontrakter. Analysen avdekker flere momenter som kan være formålstjenlig å ta hensyn til ved formulering av fremtidige tildelingsbrev. Det gjennomføres i tillegg en diskusjon rundt internasjonal praksis. Dette gjøres for å kartlegge fordeler og ulemper ved ulike ordninger. Både litteraturstudien og den påfølgende diskusjonen illustrerer kompleksiteten rundt utformingen av incentiver i offentlig sektor.


 

Språk Skrevet på norsk