Hvordan vurdere godheten i næringspolitiske virkemidler?

Type/nr A03/12
Skrevet av Per Heum

I notatet foretas en kort, prinsipiell gjennomgang av hvordan man kan vurdere godheten i næringspolitiske virkemidler. Holdepunkter etableres med referanse til økonomisk teori, som anviser markedssvikt som en nødvendig betingelse for å begrunne offentlige inngrep i en markedsbasert økonomi. Denne tilnærmingen anvendes først for å skissere krav som et næringspolitisk virkemiddel ideelt sett må innfri for å anses som berettiget og godt. Dernest drøftes tillempninger som må gjøres i praksis i en imperfekt verden. Et viktig poeng i den forbindelse er at det i forkant ikke er mulig å vite eksakt hvordan et virkemiddel faktisk vil virke. Derfor bør det bygges inn mekanismer for læring, slik at virkemidlets utforming og innretning, stadig kan forbedres.

Språk Skrevet på norsk