Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986 - 2009

Type/nr A48/12
Skrevet av Lene Eia Bollestad og Kristin Hommedal

Formålet med denne utredningen har vært å studere hvorvidt det er en sammenheng mellom reallønnen til sivilingeniører og siviløkonomer og konjunkturene i den norske økonomien, samt hvilken betydning næringstilhørighet har for lønnsnivået for disse yrkesgruppene. Problemstillingen for denne utredningen er: ”Hvilken betydning har utviklingen i makroøkonomiske faktorer for reallønnsnivået til sivilingeniører og siviløkonomer, og hvordan varierer reallønnsnivået mellom de ulike næringene? En empirisk analyse av norske data for perioden 1986 til 2009.”


Analysene i utredningen bygger på tidsseriedata for perioden 1986 til 2009 som er innhentet fra blant annet Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Våre analyser viser at konjunkturer i økonomien, modellert gjennom de valgte makroøkonomiske faktorene BNP, oljepris, realvalutakurs og styringsrente, generelt ser ut til å ha liten innvirkning på reallønnsnivået til sivilingeniørene og siviløkonomene. De høyest lønnede siviløkonomene utgjør imidlertid et unntak. Videre ser det ut til å være en klar sammenheng mellom reallønnsnivå og næringstilhørighet for de to utdanningsgruppene. Ikke overraskende ser vi at lønningene er høyest i olje- og gassnæringen og lavest i offentlig sektor, både for sivilingeniørene og siviløkonomene. 

Språk Skrevet på norsk