Brukeravgifter i samferdselssektoren. Et velferdsteoretisk perspektiv

Type/nr A08/12
Skrevet av Karl Rolf Pedersen

Dette notatet gir en introduksjon til hvordan brukeravgifter i samferdelssektoren bør beregnes, det vil si hvordan optimale brukeravgifter kan finnes. Utgangspunktet er moderne velferdsteori, og fremstillingen er basert på et enkelt og noe stilisert (men ikke altfor urealistisk) eksempel. Avslutningsvis skisseres noen utvidelser og generaliseringer som kan bidra til å gjøre innfallsvinkelen praktisk anvendbar i konkrete prosjekter i ulike deler av samferdselssektoren. Behovet for gode regler på dette området er stort; dagens praksis når det gjelder valg av nivå på brukeravgiftene synes absolutt ikke å være basert på optimering.
Selv om fremstillingen er knyttet til samferdselssektoren, er diskusjonen også relevant for andre typer tjenesteproduksjon hvor det offentlige har forsyningsansvar.

Språk Skrevet på norsk