Beyond Budgeting og eierskap.En kvalitativ studie av hvordan et moderne styringssystem skaper eierskap til strategiske mål

Type/nr R06/12
Skrevet av Christian Eide Andvik

Budsjettet har tradisjonelt sett fremstått som det fremste verktøyet for virksomhetsstyring. I senere tid har andre og mer moderne styringssystemer vokst frem, deriblant styringsfilosofien Beyond Budgeting. Beyond Budgeting handler om å ta bort budsjettene fra virksomhetsstyringen, og i stedet implementere andre styringsverktøy med økt fleksibilitet og dynamikk. Rapporten er en kvalitativ studie som tar sikte på å besvare følgende problemstilling:
Hvordan skaper et moderne styringssystem eierskap til de strategiske målene?
Hovedfunnene i rapporten er at eierskapet ikke knyttes direkte mot strategiske mål, men heller indirekte via konkrete aksjoner. Mellomleder spiller en viktig rolle i oversettelsen av strategi til handling, og det moderne styringssystemet tilrettelegger for styring uten budsjetter. Psykologisk eierskap er forbundet med positive holdnings- og atferdseffekter, og et moderne styringssystem bør derfor fokusere på å tilrettelegge for organisatorisk sammenstilling gjennom eierskap fremfor «top-down» implementering av rigide budsjettmål.

Språk Skrevet på norsk