Utvikling av eierstrukturen i rederier notert på Oslo Børs. En beskrivelse av eierstrukturen i perioden 1994 til 2007 med vekt på utenlandske investorer

Type/nr A34/11
Skrevet av Jan Erik Klepsland

Dette arbeidsnotatet tar for seg eierstrukturen i rederier notert på Oslo Børs i perioden fra starten av 1994 til utgangen av 2007. I notatet legges det særlig vekt på utenlandsk eierandel.


Etter restriksjonene på utenlandsk eierskap i norske selskap ble opphevet 1.1.1995 var det forventet fra flere hold at utenlandske investorer ville bli en av de viktigste kildene til kapital for rederiene notert på Oslo Børs.


I perioden som analyseres har utenlandsk eierandel økt fra 24 prosent til 42 prosent for rederiene som har vært notert på Oslo Børs. Dette er i tråd med utviklingen for Oslo Børs samlet. Utvalget av børsnoterte rederier har en høyere kjent utenlandsk eierandel og en lavere andel eid gjennom forvalterkonto enn Oslo Børs som helhet.


I første del av perioden, fra 1994 til 2003, var utenlandsk aktivt eierskap i stor grad ensbetydende med oppkjøp og avnotering. I andre del av perioden var utenlandsk aktivt eierskap preget av ”norske skatteflyktninger”.


Utenlandske institusjonelle investorer representert gjennom utenlandsk eierandel gjennom forvalterkonto har en svært lav eierandel i de børsnoterte rederiene frem til 2004. Det ser ut til at de viktigste implisitte barrierene for utenlandske institusjonelle investorer i rederiene notert på Oslo Børs er; størrelse målt i markedsverdi, eierkonsentrasjon og historisk avkastning. Sammenlignet med Oslo Børs som helhet har rederiene ikke klart å tiltrekke seg en like stor andel utenlandsk passiv kapital.


 

Språk Skrevet på norsk